Revisjon: 17.03.2017

STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL VIDEOMATERIALE FRA
OSLOVIDEO.NO (EIER: VISOSS AS)

Kjøper av lisenser («Lisenstaker») til bruk av videosegmenter («Materialet») fra Oslovideo.no er innforstått med at følgende vilkår og betingelser får anvendelse på kjøpet («Standardvilkårene»):

    1.     Avtalen og avtalens parter

Avtalen består av Standardvilkårene og andre restriksjoner eller vilkår Visoss AS måtte stille. Spesielle restriksjoner går foran det som følger av Standardavtalen i tilfelle motstrid.

Avtalens vilkår, herunder Standardvilkårene aksepteres idet det inngås avtale om bruk av Materialet fra Oslovideo.no, herunder ved nedlastning av Materialet til Lisenstakers datamaskin.

Lisenstaker som inngår avtale på vegne av arbeidsgiver, firma eller lignende, innestår for at vedkommende har myndighet til å inngå slik avtale, og skal holde Visoss AS skadesløs for eventuelle manglende myndighet til å inngå avtale.

    2.     Avtalens omfang

Materialet er, men mindre det fremgår noe annet av Avtalen, beskyttet av åndsverkloven. Avtalen gir Lisenstaker en personlig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv reproduksjonsrett for privat bruk, samt én gangs kommersiell bruk av Materialet. Kommersiell gjenbruk av Materialet er ikke tillatt, og krever ny avtale med Oslovideo.no på de vilkår som Oslovideo.no på det aktuelle tidspunktet stiller.

Digital lagring er kun tillatt i den utstrekning det er nødvendig for å opprettholde den aktuelle publisering og den digitale kopien skal slettes etter at publikasjonen tas ned. Lisenstaker skal merke Materialet internt med slik instruks.

Kjøper erverver ingen opphavsrettigheter til Materialet. Enhver bruk av Materialet som ikke spesifikt er tillatt etter Standardvilkårene krever særskilt avtale. Skal materialet benyttes i en offisiell broadcast/TV-kanal, kinoer eller i profesjonell broadcast må dette spesifikt avtales med Visoss AS. Her gjelder andre priser og videosekvenser vil leveres i egnet format (Interlaced) for dette. Materialet skal ikke benyttes eller gjøres tilgjengelig gjennom andre plattformer som krever vedtakelse av brukervilkår som strider mot denne avtale, så som for eksempel overføring av opphavsrettigheter eller bruksrettigheter til Materialet til plattformen, uten at Materialet er tydelig vannmerket med Oslovideo.no sin logo.

    3.     Materialkategori

Med «Ordinær lisens» menes bruk av materialet i presentasjoner og filmer som kun skal vises ved live-events (Bedriftspresentasjoner, konserter og liknende), i sosiale medier og på internettsider. (Youtube, Vimeo og liknende tjenester er godkjent.)

Materiale som finnes i arkivet til Oslovideo.no er klarert for kommersiell bruk med mindre det fremgår spesifikt i elementets beskrivelse at dette ikke er tilfelle. Ved tvil skal Oslovideo.no alltid konsulteres.

    4.     Bearbeidelse/endring av Materialet

Det er tillatt å bearbeide/manipulere Materialet uten tillatelse fra Visoss AS.

    5.     Kreditering

Lisenstaker oppfordres til en naturlig plassert kildeangivelse med henvisning til Oslovideo.no ved bruk av Materialet. For eksempel i rulletekst. Det er ikke nødvendig å sette inn tekst i det aktuelle videosegmentet.

    6.     Særlig om personvern

Ved fotografering av har Visoss AS av skjønn valgt å klippe bort materiale hvor det er praktisk mulig å identifisere personer i bildet. Kjøper skal holde Visoss AS skadesløs for alle krav, tap, kostnader etc. knyttet til dette punkt uavhengig av om et frigivelsesskjema er undertegnet eller ikke.

    7.     Vederlag

Alle priser oppgitt er ekskludert merverdiavgift, og moms vil bli lagt til i kjøpsprosessen.

    8.     Overdragelse

Lisenstaker kan ikke videreselge, lisensiere, låne ut etc. Materialet til tredjeparter uten skriftlig samtykke fra Visoss AS.

    9.  Mislighold, skadesløsholdelse, erstatning

Dersom Lisenstaker misligholder avtalen kan Oslovideo.no velge å terminere avtalen med umiddelbar virkning. Lisenstaker skal videre holde Visoss AS skadesløs for ethvert krav, tap, kostnader eller lignende som er relatert til brudd på Avtalen.

Visoss AS er ikke ansvarlig for tap eller skade som beror på omstendigheter Visoss AS ikke kunne forutsett eller råde over, herunder feilaktige opplysninger. Visoss AS er heller ikke ansvarlig for eventuelle indirekte tap. Visoss AS skal ikke under noen omstendighet være skyldig større erstatning enn det som tilsvarer fakturabeløpet for det Materialet som foranlediger et eventuelt erstatningsansvar.

    10.  Øvrige bestemmelser

Avtalen reguleres av norsk rett, med Oslo tingrett som verneting.